Annette Ku‘uipolani Wong

Annette Kuuipolani Kanahele Wong is associate professor at Kawaihuelani Center for Hawaiian Language, Hawai‘inuiākea School of Hawaiian Knowledge, University of Hawai‘i at Mānoa. She was born and raised on the island of Ni‘ihau.

‘O Annette Kuuipolani Kanahele Wong, he hope polopeka no Kawaihuelani, ka Hālau ‘Ōlelo Hawai‘i ma lalo o ke kula o Hawai‘inuiākea. He kupa i hānau a hānai ‘ia no ka ‘āina o Ni‘ihau.

Find what you’re looking for...
Free Shipping   Blue
Stay Informed

Receive the latest UBC Press news, including events, catalogues, and announcements.


Read past newsletters
Current Catalogue
Fall 2019 Canadian Cover
Publishers Represented
UBC Press is the Canadian agent for several international publishers. Visit our Publishers Represented page to learn more.